Ontstaan

Ontstaan:

‘Netwerk zzp’ers in de zorg’ is in 2015 opgezet als online community voor zelfstandige zorgondernemers. Medio 2019 is het ‘Netwerk zzp’ers in de zorg’ officieel bij de kamer van koophandel gedeponeerd als informele vereniging van zelfstandige zorgprofessionals. Leden van de vereniging zijn werkzaam binnen de verschillende sectoren van de zorg, zowel intramuraal als extramuraal. Leden zijn uitsluitend gediplomeerde en ervaren zorgprofessionals. Lidmaatschap is uitsluitend mogelijk na een uitgebreide vergewisplicht.

Reden:

Omdat wij als zelfstandige zorgverleners tegen bepaalde zaken aanliepen waar wij geen invloed op konden uit oefenen. Zoals bijvoorbeeld het waarborgen van de kwaliteit van collega zorgverleners die onder de naam van het zelfde bemiddelingsbureau opereerde. Of het niet hebben van invloed op contractuele afspraken tussen opdrachtgever en bemiddelingsbureau. Daarnaast is gebleken dat bepaalde organisaties en/of cliënten graag met zelfstandige zorgverleners willen samenwerken, maar dit om verschillende redenen pertinent niet willen met tussenkomst van een bemiddelingsbureau.

Doel:

De informele vereniging ‘Netwerk zzp’ers in de zorg’ heeft tot doel het samenbrengen van zelfstandige zorgverleners, waarbij de onderlinge samenwerking een aanvulling biedt op het persoonlijke ondernemerschap, en daarmee op de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening. Hierbij kan worden gedacht aan gezamenlijke intervisie, scholing, en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast zal de samenwerking gericht zijn op gedeelde acquisitie en vervanging bij ziekte.  Bovendien kunnen de leden profiteren van kennis deling, juridische ondersteuning, belangenbehartiging en collectieve inkoop.

Visie:

Het voeren van een informele vereniging waarbij de leden van de vereniging louter bestaan uit zelfstandige zorgprofessionals die allen opereren op zelfstandige en individuele titel. Leden kunnen alleen door het bestuur of door bestaande leden worden voorgedragen. Toetsing en toelating wordt uiteindelijk bepaald door het bestuur (zie statuten). De informele vereniging ‘Netwerk zzp’ers in de zorg’ is dus absoluut géén bemiddelingskantoor of tussenpersoon! Alle verantwoording ligt én blijft bij de individuele zelfstandige zorgverlener! Om de kwaliteit van de zorgprofessionals te waarborgen is het hebben van een HKZ keurmerk (of de bereidheid deze te behalen) een voorwaarde om je als aspirant lid te kunnen laten voordragen.

Ambitie:

Zorg zonder strijkstok, dat is onze ambitie. Omdat zorggeld naar de zorg moet! Dus geen bemiddelingskosten, geen fee, geen abonnementskosten, geen kilometervergoeding, geen toeslagen, geen boeteclausules, gewoon helder en eerlijk! Waarbij onderhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op individuele basis zal plaatsvinden en de gezagsverhouding voor alle partijen duidelijk zijn. Bovendien zal de vereniging aan het einde van elk kalender jaar een aanzienlijk gedeelte van de verkregen inkomsten, vanuit lidmaatschapsgelden en vrijwillige donaties, doneren aan een goed doel binnen de zorg!